Vše o půjčování

Poplatky a veškeré informace k půjčování a rezervaci

Novinky a akce

Informace o akcích připravovaných knihovnou

Služby knihovny

Služby, které poskytuje knihovna čtenářům a veřejnosti

Regionální služby

Služby a informace, které poskytujeme obcím v okolí

O městu Jevíčko

Podívejte se na krásy našeho města Jevíčko

Knihovní řád

I. Obecná ustanovení

Městská knihovna v Jevíčku je knihovnou základní ve smyslu § 9,11,12,13 KZ. Je knihovnou veřejnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny, přispívá k rozvoji kultury a vzdělání v obci.
Knihovna poskytuje své služby bezplatně. Úhrada manipulačních poplatků a sankcí je možná pouze ve smyslu zákona 257/2001 a ceník poplatků je přílohou tohoto knihovního řádu.

Činnosti knihovny se dotýkají tyto právní předpisy:

a)  Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ( knihovnický zákon)

b)  Vyhláška Ministerstva kultury č. 52/ 2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku

c)  Zákon č.37/ 1995 Sb., o neperiodických publikacích 

d)  Zákon č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.

e)  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ( autorský zákon).

f)  Zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změna některých zákonů

 

II. Povinnosti čtenářů městské knihovny

1.  Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovnice.

2.  Čtenář je povinen chránit knihovní fond a zařízení knihovny před jakýmkoliv poškozením. V případě zaviněného poškození je povinen poskytnout knihovně stanovenou náhradu.

3.  Uživatel je povinen ve všech prostorách knihovny zachovávat klid a pořádek, dodržovat ustanovení knihovního řádu, řídit se směrnicemi a pokyny zaměstnanců knihovny a podrobit se opatřením nutným k udržování pořádku a ochrany majetku knihovny.

4.  Právo používat služeb knihovny se odepře uživateli, který pro nemoc, podnapilost či ovlivněn jinými toxickými látkami, znečištění oděvu nebo pro jiné rušivé okolnosti znepříjemňuje pobyt v knihovně ostatním uživatelům.

 

III. Podmínky za přijetí čtenáře městské knihovny

1.  Čtenářem knihovny se může stát

a)  občan ČR, který má bydliště, pracoviště nebo školu v místě knihovny nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat,

b)  občan jiného státu nebo občan bez státní příslušnosti s přechodným pobytem v ČR, který má povolení k trvalému pobytu v ČR , za stejných podmínek jako občan ČR,

c)  veřejná instituce.

2.  Čtenářem se občan nebo instituce stává zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.

3.  Podepsáním čtenářské přihlášky a čtenářské legitimace se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu a že souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny po dobu, kterou bude čtenářem knihovny.

 

IV. Čtenářské průkazy

1.  Čtenářský průkaz se vystavuje po vyplnění přihlášky a předložení platného čtenářského průkazu nebo pasu s povolení k pobytu. U instituce bude přihláška ověřena ředitelem.

2.  Čtenářská přihláška obsahuje jméno, adresu, číslo OP, datum narození. Tyto osobní údaje slouží k registraci čtenářů a bude nimi zacházeno v souladu se zákonem 101/ 2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

V. Půjčovní řád

1.  O rozsahu a způsobu zpřístupňování a půjčování knihovního fondu rozhoduje knihovna podle svého poslání a podle potřeb ochrany knihovního fondu.

2.  Vzhledem k systému volného výběru si může čtenář samostatně nebo s pomocí zaměstnanců knihovny vypůjčit absenčně / z budovy knihovny/ kterékoliv dílo vystavené v regálech půjčovních prostor.

3.  Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena. Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám.

4.  Čtenář je povinen vrátit půjčené dílo ve stavu, v jakém jej převzal. Při půjčení je povinen si je prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit.

5.  K reklamacím vzneseným až při vrácení díla se nepřihlíží, čtenář je povinen nahradit knihovně náklady spojené s odstraněním vad neohlášených ihned při půjčení díla.

6.  Pokud by čtenář výjimečně vracel půjčené dílo poštou, odpovídá za jeho úplnost a nepoškozenost až do jeho převzetí knihovnou.

7.  Čtenář je povinen bezodkladně oznámit knihovně poškození nebo ztrátu půjčeného díla a ve stanovené lhůtě nahradit knihovně vzniklou škodu.

8.  O způsobu náhrady škody rozhoduje po pojednání se čtenářem knihovna. Může požadovat náhradu škody provedení opravy díla, obstaráním náhradního výtisku téhož díla nebo obstaráním fotokopie téhož díla v knihovnické vazbě. Není -li to možné, může knihovna požadovat jako náhradu za zhotovení vázané fotokopie či pořízení díla nového. Kromě toho je čtenář povinen uhradit knihovně všechny další výdaje, které jí vznikly v souvislosti se ztrátou, odcizením nebo poškozením díla.

9.  Jestli-že čtenář na výzvu nebo upomínku knihovny, nevrátí dílo půjčené mimo budovu, bude se vrácení knihy vymáhat právní cestou a čtenář je povinen zaplatit poplatky s tím spojené. Bez úhrady těchto poplatků není možné půjčovat z knihovny další dokumenty.

 

VI. Meziknihovní výpůjční služba

1.  Žádá-li čtenář dílo, které není ve fondech knihovny, může knihovna zprostředkovat na pořádání půjčení díla za úhradu meziknihovní výpůjční službu z jiné knihovny.

2.  Knihovna, která požádala o půjčení díla prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, i čtenář, kterému se dílo půjčilo, jsou povinni zachovávat všeobecné i individuální podmínky stanovené knihovnou, která dílo půjčila.

 

VII. Bibliograficko - informační služby

1.  Knihovna poskytuje svým uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru na základě svých fondů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury i v jiných knihovnách a informačních institucích. Při složitějším dotazu si může stanovit odpovídající termín vyřízení.

2.  Knihovna zpřístupňuje čtenářské katalogy, kartotéky, příruční informační fondy, databáze systému Lánius, internet a ostatní databáze dle potřeb čtenářů.

3.  Pro půjčování knihovního fondu platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku č. 70/ 1983 Sb., ve znění pozdějších novel.

4.  Knihovna zajišťuje přístup občanů k těmto službám: 

  • lokačně informační služba, zjišťování a informace o dostupnosti  fondů
  • přístup na internet
  • konzultační služba
  • propagační služby - pořádání výstav a spoluúčast na výstavách  jiných celků
  • vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně a katalozích
  • www stránky knihovny
  • pořádání besed , přednášek a jiných akcí pro uživatele

Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu jsou samostatné přílohy:

Provozní řád internetových stanic v Městské knihovně v Jevíčku. Knihovna má registraci Veřejný internet.

Ceník služeb a výše smluvních pokut při nedodržení knihovního řádu.

Půjčovní doba Městské knihovny v Jevíčku.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 1.6. 2002 a ruší se tímto předchozí.

V Jevíčku dne 15. 5. 2002

 

Základní knihovnické a informační služby se poskytují zdarma.
Úhrady za vybrané služby určuje ceník, který je nedílnou součástí Knihovního řádu.

Čtenářské průkazy a registrace
Registrační poplatek na jeden rok
• za provedení registrace a za každé její prodloužení 100,-
• důchodci nad 70 let zdarma
Meziknihovní služby
vnitrostátní meziknihovní služby
• výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR náhrada poštovného
poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčenou prostřednictvím mezinárodních
meziknihovních výpůjčních služeb (poplatky se sčítají)
• manipulační poplatek
• náhrada celkové škody podle knihovního řádu a podle požadavků půjčující knihovny
+ 200
Upomínky
Poplatek za 1. upomínku 5,-
Poplatek za 2. upomínku 10,-
Poplatek za 3. upomínku 20,-
Poplatek za 4. upomínku 50,-

Vyhledávání v katalogu

Otevírací doba
PO: 12.30 – 17.00
ÚT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ST: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ČT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 17.00
PÁ: ZAVŘENO
SO: 8.00 - 11:00
NE: ZAVŘENO

Odběr novinek

Buď informovaný ohledně novinek a akcích pořádaných knihovnou.