Vše o půjčování

Poplatky a veškeré informace k půjčování a rezervaci

Novinky a akce

Informace o akcích připravovaných knihovnou

Služby knihovny

Služby, které poskytuje knihovna čtenářům a veřejnosti

Regionální služby

Služby a informace, které poskytujeme obcím v okolí

O městu Jevíčko

Podívejte se na krásy našeho města Jevíčko

Osobnosti minulosti blízké i vzdálené

Přehled slavných osobností veřejného života jejichž osud se protnul s Jevíčkem….

AMBROS, Emanuel - pedagog, hudba, kulturní pracovník, odborný publicista
* 26. 9. 1885 - Kroměříž
+ 10. 6. 1955 - Brno
Místo působení: Jevíčko
Pozn.: Obory působnosti podle MDT: 6.5.5.1, 6.2.6, 78.071.1, 82.08.051
Literatura: Český hudební slovník. Pha, St. Hudební nakl. 1963
Anotace: Jako hudební pedagog působil na různých místech. Později se věnoval hudební osvětě - přednášky, články a samostatné publikace. V r. 1904 maturoval na reálce v Jevíčku.
Dílo: Dvacet let české opery v Olomouci, Estetika hudby aj.

AMBROS, Kliment - středoškolský profesor, matematik, fyzik, odborný publicista
* 22. 11. 1882 - Studnice
Místa působení: Prostějov, Jevíčko, Praha.
Pozn.: Obory působnosti podle MDT: 2.9.1., 2.9.4 , 6.2.5 , 371.1
Literatura: /50.výr.narození/ Naše kniha, 13,1932, č.22-23, s. 331 - 332 Kuncova biografická kartotéka, PNP Praha.
Anotace: Středoškolský profesor matematiky fyziky. Působil mj. na reálce v Prostějově, v Jevíčku /1934-39/, pak ředitel reálného Gymnázia v Praze. Autor odb. statí o rádiu, astronomii apod.

BLATNÝ, Jiří MUDr. Csc ? - lékař, chirurg, vysokoškolský učitel, pedagog, odborný publicista, internista, hematolog
* 1. 11. 1929 - Jevíčko
+ 26. 4. 1976 - Olomouc
Místa působení: Bruntál, Hranice, Olomouc.
Pozn.: Obory působnosti podle MDT : 371.1 , 614.23 , 82.08 - 051, 4.7.2 , 6.2.7
Literatura: /Nekrolog/ Vnitřní lékařství, 22, 1976, č. 8 , s. 823.
Anotace: Docent lékařské fakulty v Olomouci, chirurg, internista, hematolog. Promoval v listopadu 1953. Po dlouhé praxi na vnitřním oddělení v Hranicích na Moravě a v Bruntále získal asistenturu na II. Interní klinice dr. Kojeckého. V r. 1946 obhájil kandidátskou disertační práci a o čtyři roky později se habilitoval na téma Trombolytická léčba. Na II. Interní klinice uplatnil své vynikající učitelské schopnosti ve stážích a seminářích pro studenty a přednáškách z vnitřního lékařství. Od r. 1960 až do své smrti publikoval 45. věd. prací, řadu z nich v zahraničí. Psal stati do odborných časopisů.

BRÝDL, Jiří - středoškolský profesor, starosta, senátor
* 18. 03. 1945 - Městec, o. Chrudim
Místo působení: Jevíčko, Svitavy, Měst.úřad, senát
Anotace: Působil jako středoškolský profesor na Gymnáziu v Jevíčku, dále jako ředitel Gymnázia ve Svitavách, od r. 1990 starosta města Svitavy /za OF , nyní KDU - ČSL/. Od roku 1996 senátor.

BŘENĚK, Otýn - prozaik
* 23. 3. 1870 - Vanovice u Boskovic
+ 28. 1. 1926 - Brno
Místo působení: Jevíčko
Literatura: Továrek, F. - Ve znamení pera, Jevíčko a Malá Haná v literatuře, Jevíčko 1958
Anotace: Prozaik, autor povídek a črt z počátku 20. století z venkovského prostředí Malé Hané. Po studiích se živil příspěvky do různých časopisů. Působil v krajinském listě Malá Haná v Jevíčku a Boskovicích.
Z díla: Chlapíci, Humoresky, Hvozdíček ad.

BUBENÍK, Antonín - zoolog, chemik
* 2. 3. 1913 - Jevíčko
+ 4. 2. 1995 Thornhill /Kanada/
Místo působení: Zbraslav, Kanada
Literatura: Jevíčský zpravodaj, ročník 1995, č. 11
Anotace: Zoolog. Chemik. V letech 1949 - 58 vedoucí oddělení fyziologie a výživy spárkaté zvěře výzkumného ústavu ve Zbraslavi, emigroval do Jugoslávie, odtud do Švýcarska a Kanady. Světově proslulý znalec lesů, nositel řady vyznamenání /Československá akademie zemědělských věd, Zlatá medaile jugoslávského mysliveckého svazu, Zlatá medaile rakouské země Tyrol ad./

BUBENÍK, Oldřich - spisovatel
* 1908 Jevíčko
+ 1973 Jevíčko
Místo působení: Jevíčko
Anotace: Literát. Autor povídek. Profesor na gymnáziu v Jevíčku
Díla: Láska je vynalézavá

CEJPEK, Jiří PhDr. Csc. - knihovník, knihovědec, informační pracovník, odborný publicista, vysokoškolský profesor
* 20. 2. 1928 Jevíčko
+ 26. prosince 2005
Místo působení: Praha , Bratislava
Pozn. Obory, působnosti podle MDT : 002 -01, 02 -051, 82.-051, 6.3.4 , 6.2.7
Literatura: Československý biografický slovník , Praha 1992
Anotace: Knihovník, knihovědec, informační pracovník, Doc. katedry knihovnictví na FON UK v Praze 1956 -73, od 1973 v Bratislavě, ved. Katedry vědeckých informací a knihovnictví Univerzity Karlovy v Praze. Autor řady prací z oboru knihovnictví, sociální informatiky a informační vědy.
Z díla: Základy knihovnictví /1956 spolu s J. Kábrtem/, Dějiny knihovnictví /1957/, Organizace knihovnictví /1958/ aj.

ČERVINKOVÁ - BUBENÍKOVÁ, Jarmila - herečka
* 16. 03. 1900 - Jevíčko
+ 1984 - Praha
Místo působení: Praha, Most, Bratislava
Anotace: Herečka, členka činohry Národního divadla v Bratislavě, Uranie v Praze, delší dobu působila u vesnického divadla a poté v městském divadle v Mostě.

ČOKA, František - geolog, pedagog, botanik
* 19. 9. 1884 - Jevíčko
+ 1. 6. 1962 - Buchlovice
Místo působení: Buchlovice
Pozn.: Obory působnosti podle MDT: 2.4.3, 6.2.5, 371.1, 55 -051 , 58- 051
Literatura: Klášterský ,I. - Botanikové , 1970. Vyškovsko, 1966, s. 277
/Nekrolog/: Preslia, 35,1963, s. 348 - 349
/Nekrolog/: Zprávy oblastního muzea v Gottwaldově, 1963. č. 2, s. 59 - 61
Anotace: Učitel, geolog a moravský florista.
Z díla: Příspěvky ku květeně moravské.

ELPL, Mirek - básník, prozaik
* 16. 11. 1905 - Brno
+ 07. 02. 1960 - Brno
Místo působení: Jevíčko
Literatura: Továrek, F.: Ve znamení pera, Jevíčko a Malá Haná v literatuře, Jevíčko 1958
Anotace: Básník a prozaik. Počátkem roku 1945 uprchl z německého vězení a skrýval se mj. v plicním sanatoriu v Jevíčku. Městu věnoval knihu próz Jaro v Jevíčku a oslava kraje Malé Hané a jejího lidu. Z dalších prací Tři zlaté poháry, objevil jsem nebe, Marco Polo aj.

FABIÁNEK, František - sochař
* 14. 10. 1884 - Boskovice
+ ???
Místo působení: Jevíčko
Literatura: Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Ostrava 1993
Anotace: Sochař. Vyučený kameník v Boskovicích, navštěvoval sochařskou školu v Hořicích, od r. 1905 žákem prof. Myslbeka v Akademii výtvarných umění v Praze.
Jeho oborem byla monumentální plastika. Autor sochařské výzdoby dětského pavilonu zemského sanatoria v Jevíčku.

FISCHER, Josef MUDr. - lékař
* 16. 3. 1815 - Jevíčko
+ 11. 7. 194 - Mor. Třebová
Místa působení: Jevíčko, Mor. Třebová
Pozn.: Obory působnosti podle MDT : 329.73 -051 , 614.23, 374.1, 6.3.1, 4.7.2
Literatura: Těšínsko, 191. č. 1 - 2, s. 13 - 16 Ficek. IV, 1981, s. 29 - 30
Anotace: Lékař. Obrozenecký pracovník na Těšínsku, učil též na gymnáziu.

GERISCH, Eduard - malíř, restaurátor
* 1853 - Jevíčko
+ ???
Místo působení: Jevíčko, Vídeň
Anotace: Malíř a restaurátor. Kustod Akademie výtvarných umění ve Vídni, restaurátor ve vídeňských obrazárnách.

HORKÝ, Jiří - herec
* 14. 8. 1956 - Jevíčko
Místo působení: Jevíčko, Brno
Anotace: Herec, člen zpěvohry Národního divadla v Brně, cena Thálie 2003 za mužský herecký výkon - Muž z kraje La Mancha (nominace - opereta, muzikál a jiný hudebně dramatický žánr)

HRUŠKA, Rudolf - hudební pedagog
* 7. 5. 1882 - Olomouc - Hejtín
+ 13. 6. 1953 - Letovice
Místo působení: Jevíčko
Literatura: Český hudební slovník. Praha 1963
Anotace: Hudební pedagog. V letech 1922 - 33 působil jako učitel hudby v Jevíčku, kde rovněž vykonával funkci dirigenta pěveckého spolku Ctibor. Vydal drobné skladby, zejména pro klavír.

CHRYSOGONUS ONDŘEJ Z JEVÍČKA - skladatel
* 16. století
Místo působení: Jevíčko
Literatura: Český skladatel, představitel české polyfonní školy. Autor vícehlasých zpěvů. Dixerunt discipuli, Rex pacifus ad.

ILLE, Rudolf - vědec, pedagog
* 23. 9. 1899 - Jaroměřice u Jevíčka
Místo působení: Jevíčko, Praha , Brno
Literatura: Továrek, F. : V znamení pera, Jevíčko a Malá Haná v literatuře, Jevíčko 1958.
Anotace: Vědec, vysokoškolský pedagog, vystudoval reálku v Jevíčku, techniku v Praze a Brně. V letech 1930 - 39 budoval Výzkumný ústav lesnický v Bánské Štiavnici, po válce stejný ústav v Praze. Autor řady odborných publikací.
Z díla: Ošetření dřeva ve skladech, Hluboká impregnace smrku a jedle aj.

JADRNÍČEK, Ludvík - malíř, kreslíř, pedagog
* 1. 8. 1863 Fryšták
+ 10. 10. 1954 - Jevíčko
Místa působení: Jevíčko, Olomouc
Pozn.: Obory působnosti podle MDT : 744.071.1, 371.1, 75.071.1,6.2.5,6.5.3.1
Literatura: Továrek, F. : Ve znamení pera, Jevíčko a Malá Haná v literatuře, Jevíčko 1958
Anotace: Učitel, malíř. Žák výtvarné akademie ve Vídni. Po působení na několika stř. školách trávil odpočinek v Jevíčku. Kreslil ilustrace pro čas. Náš domov a Muzejník olomoucký. Na Národop. výstavě v Praze 1895 byl podle jeho návrhu postaven kostel a statek. Na domě na Palackého náměstí v Jevíčku, kde žil, pamětní deska s reliéfem od F. Schillera.

JADRNÍČKOVÁ, Květa - malířka, grafik
* 15. 6. 1921 - Vlašim
+ 2001
Místo působení: Jevíčko
Anotace: Grafika, malířka. Absolvovala Vysokou školu umělecko průmyslovou /prof. Fišárek, Sychra, Tittelbach, Holý/. Od 60.let žije v Jevíčku, tvoří volnou i užitou grafiku a knižní ilustrace /Moravské pohádky, Na veselé hodince/. Ilustrovala také práce Františka Továrka Zašlými stezkami a Jevíčko.

JANÍČEK, Rudolf Ing. - překladatel, profesor
* 16. 4. 1904 - Jevíčko
Místo působení: Jevíčko, Železný Brod
Literatura: Továrek,F. : Ve znamení pera, Jevíčko a Malá Haná v literatuře. Jevíčko 1958
Anotace: Učitel, středoškolský profesor na sklářské škole v Železném Brodě. Překladatel indického písemnictví /Bhagavadgíta neboli Zpěv vznešeného, Světlo upanišad ad./

KALANDRA, Augustin Prof. - lesnictví, fytopatololog, odborný publicista, akademik ČSAV
* 23. 8. 1900 - Úsobrno
+ 28. 2. 1980 - Jevíčko
Místo působení: Brno
Pozn. : Obory působnosti podle MDT: 82.08-051, 630.6-051, 5.3.8, 6.4.2.1, 001.8-051, 6.3.10
Literatura: Rudé právo, 1960. 24.8., s.2
Věšt. ČSAVZV, 7., 1960, č.8,s.437. - 1 obr.
Věšt. ČSAVZV ,27, 1980.č.8,s.507-508.
Věšt. výzk. ústavu zeměď. , 12.1965, č. 8- 9, s.401-402
Lesnické práce, 29,1950, s. 228- 341. Čs.mykol., 29, 1975 č.4, s. 213-216. - 1 tab. bibl.
Anotace: Fytopalog, Akademik, prof. VŠ zemědělské v Brně, člen korespondent ČSAV. Zabýval se problémy lesa a boje proti škůdcům lesních dřevin. Autor řady odborných prací z této oblasti. Jako důchodce žil a pracoval v Jevíčku.
Z díla: Ochrana rostlin, Československý les, Naší přírodou.

KŘIČKA, František - sbormistr, pedagog
* 14. 1. 1848 - Uhřice
+ 5. 12. 1891 - Vídeň /Rakousko/
Místa působení: Horní Štěpánov, Protivanov, Jevíčko
Pozn.: Obory působnosti podle MDT : 371.1. 78.071.2, 6.2.5, 6.5.5.1
Literatura: S pochodní v ruce /Sborník/ . Moravská Třebová 1957. Přísp. F. Továrka Slov.čes. sbormistrů. Část I. A - L. Praha, Div ústav 1982, s. 285
Anotace: Sbormistr, učitel, otec hudebního skladatele Jaroslava Křičky. Byl podučitelem v Horním Štěpánově, Protivanově a od 1867 v Jevíčku, kde zakládal zpěvácký spolek Ctibor a byl jeho prvním sbormistrem . Od 1871 učil v Novém Městě na Moravě a od 1877 působil jako nadučitel a ředitel v Kelťi.

KŘIČKA, Jaroslav - skladatel, pedagog
* 27. 8. 1882 - Kelť
+ 23. 1. 1969 - Praha
Místo působení: Jevíčko
Anotace: Hudební skladatel a pedagog. Byl v úzkém styku s Jevíčkem a Malou Hanou, tomuto kraji věnoval některá ze svých děl: Starý rod, Uhřickým šumařům, některá další díla na slova Františka Továrka.

LACINA, Bohdan - malíř, sochař
* 15. 2. 1912 - Sněžné na Moravě
+ 6. 5. 1971 - Brno
Místo působení: Jevíčko, Boskovice, Brno
Literatura: Sedlář,J.: Bohdan Lacina, Brno 1980
Anotace: Malíř, ilustrátor, sochař, grafik. V letech 1937-41 působil na gymnáziu v Jevíčku. Ilustroval zde některá drobná vydání, zejména básní Petra Křičky /Časný podzim, Dvě básně Petra Křičky ad./

MACKERLE, Jaroslav Ing. - architekt, vlastivědný pracovník, archivář
* 8. 8. 1913 - Jevíčko
+ 13. 11. 1964 - Jevíčko
Místo působení: Jevíčko
Pozn.: Obory působnosti podle MDT : 72.071.12 , 930.25 - 051, 6.5.2 , 3.4, 6.3.3 ,908-051, 82.08 - 051
Literatura: Skutil, Jan: Odkaz Jaroslava Mackerleho. Vlastivědné čtení k 25. výr. úmrtí. Pod Jevíčskou věží, 1989. listopad nestr. - obr., Bibliogr.
Anotace: Stavební inženýr, historik, národopisec, průkopník českého kresleného filmu. V letech 1945 - 64 archivář města Jevíčka. Autor cyklu linorytů Jevíčsko a barevných linorytů k Pohádkám z Jevíčka a okolí, autor památníku ve Vísce u Jevíčka.
Z díla: pravěk Malé Hané, Moravskotřebovský okres /s M. Vacovou a F. Továrkem/. Letopis města Jevíčka, Osvobozené Jevíčko.

MACKERLE, Julius - vynálezce
* 18. 6. 1909 - Jevíčko
Místo působení: Jevíčko, Kopřivnice
Anotace: Vynálezce a zlepšovatel, šéfkonstruktér Tatry Kopřivnice, vedoucí oddělení v Ústavu pro výzkum motorových vozidel. Autor řady článků v časopisu Svět motorů a knih. Podle jeho návrhu a pod jeho vedením byl v roce 1949 vyroben závodní Tatraplán.
Z díla: Spalovací motory, Americký automobil ad.

MAKOVIČKA, František - malíř, sochař
* 23. 3. 1889 - Moravské Budějovice
+ 4. 10. 1970 - Jevíčko
Místo působení: Jevíčko
Pozn. Obory působnosti podle MDT : 75.071.1, 730.071.1, 6.5.3.1, 6.5.3.3
Anotace: Malíř a sochař. Při odchodu do důchodu se usadil v Jevíčku, zde vytvořil řadu obrazů a plastik. Vystavoval v Moravské Třebové, Litomyšli a na dalších místech

MIKULÁŠ Z JEVÍČKA - lékař, teolog
* 1313 - Jevíčko
+ ???
Místo působení: Jevíčko, Praha
Literatura: Mackerle, J. - Letopis města Jevíčka, Jevíčko 1958
Anotace: První mistr lékařství a teologie na Pražské univerzitě, jeden ze šesti, kteří byli roku 1366 uvedeni do nové koleje. V letech 1369 -70 byl děkanem jednotné fakulty artisticko-lékařské.

NAPP, František Cyril - kněží, vlastivědný pracovník, výzkumní pracovník, zahrádkář
* 5. 10. 1792 - Jevíčko
+ 22. 7. 1867 - Brno
Místa působení: Brno, Olomouc
Pozn.: obory působnosti podle MDT : 262.1, 271, 908 -051 ,001.8 -051, 631/635 -0 51, 4.10, 3.4, 6.3.10, 5.3.1
Literatura: Plech, František: Jevíčský rodák, Jevíčský zpravodaj 1992,září, s. 3 - 4.
Anotace: Opat a prelát kláštera na Starém Brně, dějepisec, hospodářský organizátor, přítel Palackého, Dobrovského a Šafaříka. Gymn. a vysokoškolská studia filozofie v Olomouci, pak vstoupil do augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde přijal řeholní jméno Cyril. R. 1826 zvolen opatem kláštera, tím se stal i zemským prelátem a členem moravského slovanského sněmu. Za jeho opatství zde uskutečňoval své pokusy J.G. Mendel. Od roku 1832 působil jako inspektor moravských gymnázií. Měl velký zájem o zemědělství, 23 let předsedou ovocnářsko-vinařského spolku, podporoval rozvoj včelařství, polnohospodářství, výzkumnictví apod.

NEDOMA, Antonín Ing. - vysokoškolský profesor, fyzik, odborný publicista, středoškolský profesor, technik
* 1. 5. 1883 - Borotín
+ 8. 3. 1968 - Jevíčko
Místo působení: Brno
Pozn.: Obory působnosti podle MDT : 371.1, 53-051, 82.08-051, 2.9.4., 6.2.7, 6.2.6, 62-051, 6.4.2.1, 5.2.2
Literatura: OSND IV, 1s. 484, Kuncova bibliografická kartotéka
Továrek, František: Ve znamení pera, Jevíčko a Malá Haná v literatuře, Jevíčko 1958
Anotace: Profesor dynamiky, hydromechaniky a nauky o pružnosti na ČVUT v Brně, odborný publicista. V letech 1913 -1926 profesorem na průmyslové škole v Brně, pak profesorem dynamiky a hydromechaniky na Vysokém učení technickém v Brně.
Z díla: Vodní turbiny a turbinové pumpy /1935ú, Dynamika/1927,1949/, Obecná nauka o strojích /1918/, Hydromechanika ad.

PAPÁNEK, Ján - politik
* 24. 10. 1896 - Brezová pod Bradlom /Slovensko/
+ 30. 11. 1991 - New York /USA/
Místo působení: Jevíčko, New York
Anotace: Politik, velvyslanec, československý delegát v OSN. V letech 1912 -1919 studoval reálku v Jevíčku.

PINKAVA, Jaroslav - vlastivědný pracovník
* 26. 4. 1922 - Chobyně u Šubířova
+ 10. 10. 1999
Místo působení: Jevíčko, Jaroměřice
Anotace: Lesní inženýr, vlastivědný autor. Autor řady vlastivědných publikací, mj. také z Jevíčka.
Z díla: Jaroměřická zastavení, Jevíčko v letech 1848 - 1918, dějiny Jaroměřic u Jevíčka, Posvátná hora Kalvárie Jaroměřicích, jevíčský sborník ad.

POLÁK, Martin - sochař, malíř, pedagog
* 14. 10. 1891 - Krumvíř
+ 7. 1964 - Benátky nad Jizerou
Místo působení: Jevíčko, Hořice
Pozn. Obory působnosti podle MDT : 371.1, 75.071.1, 730.071.1, 6.5.3.1 , 6.5.3.3 , 6.2.5
Literatura: Orner, Antonín : Akademický sochař a malíř Martin Polák. K 100. výročí narození. Jevíčský zpravodaj, 1991, prosinec, s. 5, leden, 1992. s. 5 .
Anotace: Pedagog, akademický sochař a malíř, Sochařské oddělení hořické školy absolvoval vletech 1907 - 1911. Od r. 1925 působil jako profesor státní reálky v Jevíčku.

POPELKA, Benjamín - redaktor, historik
* 8. 4. 1856 - Šubířov
+ 6. 9. 1911 - Brno
Místo působení: Jevíčko, Brno
Literatura: Továrek, F.: Ve znamení pera, Jevíčko a Malá Haná v literatuře, Jevíčko 1958
Anotace: redaktor, historik. Pracoval jako redaktor Moravské orlice, Hlasu Moravských novin, zasloužil se o vydání Vlastivědy moravské, sepsal pro ni Jevíčský okres /základní dílo vlastivědné literatury Malé Hané/. V práci Z toulek archeologických popsal výsledky vlastního archeologického výzkumu v Biskupicích.

PORGES, Ignác Josef - malíř
* 27. 6. 1812 - Jevíčko
+ 10. 7. 1890 - Praha
Místo působení: Jevíčko, Praha, Karlovy Vary
Literatura: Toman,F. - Nový slovník československých výtvarných umělců, díl 2, Ostrava 1993
Anotace: Malíř podobizen. Studoval pražskou Akademii v letech 1829 - 32, v roce 1848 působí v Karlových Varech jako portrétista a fotograf.

RYŠ, Josef - geolog
* 6. 1. 1879 - Praha
+ 21. 5. 1960 - Jevíčko
Místo působení: Praha, Jevíčko
Literatura: František Továrek: Ve znamení pera, Jevíčko a Malá Haná v literatuře, Jevíčko 1958
Anotace: Geolog, mineralog, učitel. Po maturitním studiu na univerzitě v Praze působil na reálce v Jevíčku. Prozkoumal geologicky, mineralogicky a petrograficky Malou Hanou. Autor řady prací z této oblasti.
Z díla: Geologické poměry okolí jevíčského, Nerostné bohatství politického okresu moravskotřebovského a jeho využití ad.

RYŠ, Přemysl prof. RTDr. - vysokoškolský profesor, akademik ČAVU, vědec, odborný publicista, fyzik
* 4. 6. 1919 - Jevíčko
Místa působení: Jevíčko, Brno
Pozn.: Obory působnosti podle MDT : 001.8-051,53-051,62-051
Anotace: Fyzik, odborný publicista. Vystudoval gymnázium v Jevíčku, asistent Ústavu parních strojů VUT Brno. Od roku 1946 inženýr. 1946 -1954 asistent, odborný asistent, zástupce docenta Ústavu nauky o strojírenském materiálu VUT, Brno. 1960-1977 člen korespondent Československé akademie věd (ČSAV). Od 1961 profesor. Od 1961 profesor katedry nauky o kovech při ČSAV. Od 1977 akademik ČSAV. Od 1981 místopředseda ČSAV.
Vědní obor: fyzikální metalurgie.
Dílo: Více než 180 statí původních i ve spolupráci s čs. i zahraničním odborném tisku, tři monografie, devět rozsáhlých učebnic a skript.
Z díla: Nauka o materiálu, Metalografie a tepelné zpracování kovů, teplotní mikroskopie, Železo a jeho slitiny.

SAMEK, Hubert - učitel
* 18. 10. 1980 - Lomnice u Tišnova
+ 15. 3. 1934 - Bratislava
Místo působení: Jevíčko
Literatura: Továrek, F. - Ve znamení pera
Anotace: Učitel, osvětový pracovník. Od roku 1888 působil 11 let v Jevíčku. Zabýval se tehdejšími školskými problémy, autor sbírky veršů, románů.
Z díla: Úvaha o nedostatcích našeho školství, Kytice z moravských a slovenských luhů, manžel bez ženy /děj románu je umístěn do Biskupic u Jevíčka/

SCHON, Jan Nepomuk
* 5. 6. 1866
+ ???
Místo působení: Jevíčko
Anotace: Kaplan, vychovatel. Působil poté na několika dalších místech. Zasloužil se o studia Fr. Nappa, rodáka z Jevíčka.

SKYBA, Martin - lékař
* 6. 11. 1900 - Nivnice
+ 15. 2. 1965 - Brno
Místo působení: Jevíčko
Literatura: Továrek, Fr. - Ve znamení pera
Anotace: Lékař. V letech 1937 - 53 byl ředitelem státní plicní léčebny v Jevíčku, místopředseda Čs. pneumotologické a ftiseologické společnosti, autor řady vědeckých prací o TBC.

SPINA, Arnold MUDr. Prof. - vědec, akademik ČAVU, lékař, vysokoškolský profesor, odborný publicista, pedagog, patolog.
* 15. 7. 1850 - Jevíčko
+ 27. 8. 1918 - Jevíčko
Místo působení: Praha
Pozn.: Obory působnosti podle MDT: 001.8 -051,614.23, 371.1., 6.2.7, 4.7.2, 6.3.10,82.08-051
Literatura: Kabrhel, G.: Prof. Dr. Arnold Spina, Almanach ČAVU, 29 - 30 , 1918 - 1919, s. 29 - 30, 1918 - 1919, s. 100 - 110 Věstník českých profesorů 26, 1918 - 1919, s. 28 Arnold Spina - práce z dějin ČSAV, Seriál B. Díl 3. Praha, Ústřední archiv ČSAV 1989 , s. 374 Továrek F, - Ve znamení pera, československý bibliografický slovník, Praha 1992.
Anotace: Lékař - patolog, akademik ČAVU, první řádný prof. Všeobecné experimentální patologie medicínské fakulty UK v Praze po roce 1882. V letech 1883 - 1918 první přednosta Ústavu pro všeobecnou a experimentální patologii lékařské fakulty České univerzity v Praze.jeho práce byly publikovány v předních vědeckých časopisech: Časopis čes. lékařů, Rozpravy čes. akademie, Rozpravy vídeňské akademie, Člen II. tř. ČSAV
Vědní obor: Všeobecná a experimentální patologie. Je pochován v Jevíčku.
Z díla: O vnitřní sekreci, resorpci a vnitřním dýchání v orgánech, O tuberkulóze, Třicet let experimentální patologie ad.

STRATIL, Václav - středoškolský profesor
* 6. 9. 1911 - Odrlice
+ 9. 4. 1993 - Olomouc
Místo působení: Jevíčko
Anotace: Středoškolský profesor. V letech 1936 - 41 působil na reálce v Jevíčku. Kulturní pracovník, organizátor literárních a kulturních večerů /bratři Křičkové, Halas, Bochořák, Čep ad/.

TOVÁREK, František - publicista, novinář, spisovatel, pedagog
* 29. 9. 1915 - Konice
+ 11. 1. 1990 - Jevíčko
Místo působení: Jevíčko
Pozn.: Obory působnosti podle MDT: 371.41, 82.081 - 051, 6.2.5, 6.4.2.3
Literatura: Jevíčský zpravodaj, leden 1990, věnovaný památce F. Továrka , Jevíčko 1990
Anotace: Publicista. Učitel zákl. školy v Jevíčku. V letech 1935 - 38 působil na zakarpatské Ukrajině. Od roku 1939 v Jevíčku. Je autorem celé řady knih, článků a statí.
Z díla: Zašlými stezkami, Pověsti a zkratky z Malé Hané, /Jevíčko MěNV 1972/, O kolibě nad Holatýnem 1882 -1952 /Semily , Okr. knih. 1981/, Moravskotřebovský okres, Ve znamení pera, Začarovaný tábor. Prázdniny na táboře aj.

VÍTÁK, Antonín Konstantin - spisovatel, odborný publicista, pedagog
* 9. 6. 1835 - Čáslav
+ 6. 3. 1906 - Praha
Místo působení: Jevíčko, Polička
Pozn.: Obory působnosti podle MDT: 82.081 - 051,371.1, 6.2.5, 6.4.2.3, 82.08 - 051, 61.4.2.1
Literatura: Nováková, Marie: Poličtí učitelé druhé poloviny 19. století. Antonín Konstantin Viták /1895 -1906/ In. Poličský zpravodaj, 1988, červenec - srpen , s. 16-17 Továrek,F. - Ve znamení pera.
Anotace: Učitel, významná osobnost české pedagogiky, literárně činný. Pro své pokrokové smýšlení byl často překládán. Působil v Jevíčku /1861 - 65/ a v Poličce, zde se stal spoluzakladatelem Jitřenky. Od 1862 vydával první pedag. časopis na Moravě. Pěstoun Moravský. Ten tiskl Antonín Augusta v Litomyšli. Aktivně činný v učitelské jednotě Budeč.
Z díla: Paměti starého učitele - vlastence, Životopisný nástin Floriana Findejse ad.

VRBICKÝ, Jan - regionální pracovník
* 19. 10. 1862 - Jevíčko
+ 1956
Místo působení: Jevíčko
Anotace: Úředník. Pracoval jako úředník záložny v Jevíčku. Organizátor kulturního a společenského života. Spoluzakládal Tělovýchovnou jednotu Sokol v Jevíčku. Je autorem Pamětí z národního, hospodářského a kulturního probuzení Jevíčka.

ZAPSKÝ, Adolf Jan PhMr. - farmaceut
* 28. 5. 1852 - Chrudim
+ 23. 9. 1928 - Česká Třebová
Místa působení: Jevíčko, Praha Chrudim, Česká Třebová
Pozn.: Obory působnosti podle MDT - 615.15, 4. 7.2
Literatura: Šebela, Martin - PhMr. Adolf Jan rytíř Zapský ze Zap. Českotřebovský zpravodaj 1992, č.5,s. 24 - 25.
Anotace: Lékárník. Praxi vykonával v lékárně PhMr. Tilla v Jevíčku, odkud přešel do čase do Prahy, do Dittrichovy lékárny na Malé Straně. Do r. 1887 působil v Pražské Všeobecné nemocnici, odkud odešel zpět do Chrudimi a otevřel si vlastní lékárnu. 1889 lékárnu prodal a o rok později zakoupil novou, tentokrát v České Třebové, kde žil a působil až do své smrti.

ZEITHAMMEL - ZAHOŘANSKY, Josef - malíř
* 13. 3. 1891 Roudnice na Labem
+ 13. 1. 1952
Místo působení: Jevíčko
Anotace: Malíř. Žák M. Švabinského. Od září 1939 působil jako zatímní správce českého gymnázia v Jevíčku. Vytvořil zde některá svá díla, věnovaná zejména městu /např. Zima v Jevíčku/.

Vyhledávání v katalogu

Otevírací doba
PO: 12.30 – 17.00
ÚT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ST: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 16.00
ČT: 8.00 – 11.00 a 12.30 – 17.00
PÁ: ZAVŘENO
SO: 8.00 - 11:00
NE: ZAVŘENO

Odběr novinek

Buď informovaný ohledně novinek a akcích pořádaných knihovnou.